Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád - nemovité věci

DRAŽEBNÍ ŘÁD

I.       Místo konání dražby

Dražba nemovitostí probíhána webovém serveru http://drazby.soudni-exekutor.cz. Dražbu nařizuje exekutor usnesením o nařízení elektronické dražby, případně usnesením o nařízení další elektronické dražby (dále jen elektronická dražební vyhláška).

V dražební vyhlášce je mimo jiné uvedena:

  • dražená nemovitost,
  • výsledná cena dražené nemovitosti,
  • výše nejnižšího podání,
  • výše a způsob úhrady dražební jistoty
  • minimální výše příhozu.

Dražbu řídí výlučně soudní exekutor nebo exekutorský kandidát. 

 

II.      Účast na dražbě

Jako dražitel se může elektronické dražby zúčastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru: http://drazby.soudni-exekutor.cz, jejíž totožnost byla ověřena (verifikována), k této dražbě se prostřednictvím dražebního serveru http://drazby.soudni-exekutor.cz přihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši a za podmínek stanovených příslušnou dražební vyhláškou.

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, zaměstnanec (člen), který byl statutárním orgánem pověřen, vedoucí jejího odštěpného závodu či jiné organizační složky, která se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), prokurista, může-li dle udělené prokury jednat samostatně nebo nucený správce či zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce pověřil (ust. § 336h odst. 3 a § 21 o.s.ř.). Za obec a vyšší územně samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn je zastupovat navenek nebo jejich zaměstnanec, který tím byl touto osobou pověřen. Za stát vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo organizační složka státu (ust. § 336h odst. 3 a § 21a a 21b o.s.ř.).

Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný, manžel/ka povinného (případně bývalý/á manžel/ka povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manželů), vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř. a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní předpis.

Zájemci o účast na dražbě jsou povinni zaregistrovat se do systému elektronických dražeb na adrese http://drazby.soudni-exekutor.cz/ nejméně 3 dny před zahájením dražby a následně ověřit svou totožnost.

Zaregistrovaný zájemce o účast na elektronické dražbě ověří svou totožnost tak, že podepíše formulář ˝Přihláška do dražby˝, který je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru:http://drazby.soudni-exekutor.cz, jedním z těchto způsobů:

1.      svůj podpis nechá úředně ověřit a takto podepsaný formulář ˝Přihláška do dražby˝ zašle na adresu Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, 682 01 Vyškov tak, aby byl na tuto adresu doručen nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájení elektronické dražby nebo jej v téže lhůtě doručí na podatelnu v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, 682 01 Vyškov,

 

2.      svůj podpis nechá úředně ověřit a následně provede na kontaktním místě CzechPOINT autorizovanou konverzi tohoto podepsaného formuláře ˝Přihláška do dražby˝.Takto zkonvertovaný dokument zašle e-mailem na adresu vyskov@soudni-exekutor.cza to nejméně 3 pracovní dny před zahájením elektronické dražby,

 

3.      formulář ˝Přihláška do dražby˝ opatří platným zaručeným elektronickým podpisema zašle jej na  e-mailovou adresu: vyskov@soudni-exekutor.cz, a to nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájení elektronické dražby; zaručený elektronický podpis musí splňovat požadavky ust. § 2 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu (pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou. Kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou: První certifikační autorita a.s. IČ 26439395, Česká pošta s.p., IČ 47114983, eldentity a.s. IČ 27112489),

 

4.      podpis  formuláře ˝Přihláška do dražby˝  provede v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, 682 01 Vyškov, před pracovníkem, který ověří totožnost zájemce dle platného dokladu totožnosti, a to nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby. 

 

V případě právnické osoby je dále nezbytné předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen rovněž přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se dražitelům nevracejí, nýbrž zůstávají uloženy v seznamu dražitelů.

Dražitelé a další zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na dražebním serveru www.drazby.soudni-exekutor.cza rovněž pokyny uvedené v příslušném usnesení o nařízení elektronické dražby.

 

III.   Dražební jistota

Zájemce o účast na elektronické dražbě, který je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na   dražebním serveru: http://drazby.soudni-exekutor.cza jehož totožnost byla ověřena (verifikována) jedním ze způsobů  uvedeným v čl. II. tohoto Dražebního řádu, je povinen zaplatit dražební jistotu na účet soudního exekutora vedený

u Komerční banky, a.s., číslo účtu:  43-1109850257/0100,

s uvedením přiděleného variabilního symbolu, specifickým symbolem je rodné číslo nebo zájemce. Variabilní symbol bude zájemci o účast na dražbě udělen soudním exekutorem poté co se zaregistruje na dražebním serveru http://drazby.soudni-exekutor.cza poté co bude ověřena jeho totožnost.

K platbě na účet soudního exekutora soudní exekutor přihlíží pouze tehdy, bylo-li nejpozději jeden den před zahájením elektronické dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je nezbytné, aby zájemci o dražbu hradili jistotu na účet soudního exekutora v předstihu několika pracovních dnů (peněžní ústavy mají na převod peněz 2 pracovní dny).

Doporučujeme doplnit do zprávy pro příjemce jméno a příjmení, event. firmu dražitele. Variabilní symbol bude přidělen každému účastníkovi dražebního jednání individuálně.

 

           IV. Předkupní právo

Osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, je je mohou uplatnit jen v příslušné elektronické dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kdy se vydražitel stal jejím vlastníkem.

Hodlá-li někdo uplatnit při elektronické dražbě své předkupní právo, musí je prokázat v souladu s ust. § 336o odst. 1 písm. g) o.s.ř. nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronické dražby:

písemně s doložením listin, které předkupní právo prokazují (v této lhůtě musí být uplatnění        předkupního práva včetně důkazů k jeho prokázání doručeno exekutorovi) nebo

-   osobně v sídle soudního exekutora, s doložením listin, které předkupní právo prokazují.

 

V.    Průběh dražby

Bylo-li do doby zahájení elektronického dražby zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovitosti z exekuce, exekutor nebo exekutorský kandidát dražbu odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

Soudní exekutor bezprostředně před zahájením elektronické dražby předmětné nemovitosti rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení bude zveřejněno při zahájení elektronické dražby on-line v elektronickém systému dražeb na adrese http://drazby.soudni-exekutor.cz.

Dražitelé mohou zvyšovat svá podání dle pokynů na obrazovce. 

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronická dražba ukončena v termínu uvedeném v dražební vyhlášce. Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

V systému elektronických dražeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudíž nemůže být učiněno shodné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší, jinak k němu nebude přihlíženo. Jednotlivá podání se zvyšují minimálně o částku uvedenou v dražební vyhlášce. V případě, že dražiteli svědčí předkupní právo, může kdykoli v průběhu elektronické dražby učinit podání ve výši stejné, jako je nejvyšší již učiněné podání. Dražitel s předkupním právem, který tímto úkonem srovnal nejvyšší podání, se stává dražitelem s nejvyšším podáním. Pokud někdo neučiní vyšší podání, stává se vítězem elektronické dražby. V případě, že se přihlásí více uživatelů s předkupním právem a více jich své právo uplatní a do konce elektronické dražby nikdo neučiní vyšší podání, potom je elektronická dražba zastavena a dražitelé, kterých se uplatněné předkupní právo týká, jsou vyzváni, aby se dostavili do úřadu dražebníka, kde bude rozhodnuto o vítězi losem.

Příklep je udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání, za předpokladu, že nebylo uplatněno předkupní právo a že žádný z dražitelů nevznesl námitku.

Podal-li některý z dražitelů námitku proti příklepu a shledá-li ji soudní exekutor důvodnou, námitce vyhoví a v dražbě se pokračuje vyvoláním předposledního podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Není–li námitka důvodná, bude zamítnuta a soudní exekutor usnesením udělí příklep.

Dražiteli, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání, a to tak, že bude vrácena na účet, jehož číslo tento dražitel písemně sdělí soudnímu exekutorovi.

VI.    Opakovaná dražba

Účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) o.s.ř. do zahájení dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádné z dalších (opakovaných) dražeb.

 

VII.Využití zařízení soudního exekutora pro potřeby elektronické dražby

Zájemci o účast v elektronické dražbě, kteří nemají přístup k datové síti internet nebo nevlastní zařízení potřebné k připojení, mohou po předchozí písemné žádosti využít k účasti na elektronické dražbě zařízení v sídle exekutorského úřadu. Je nutné, aby tato žádost byla soudnímu exekutorovi doručena nejpozději 3 dny před konáním elektronické dražby. Vzhledem ke skutečnosti, že počet zařízení je omezen, exekutor tak umožní přístup za předpokladu, že zařízení již nebudou obsazena předchozími žadateli.

 

 

Ve Vyškově dne 19.08.2013

 

                                                                                                                              Mgr. Zuzana Komínková

                   soudní exekutor

 

.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace