Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

Postup po udělení příklepu

Poté, co usnesení o příklepu nabude právní moci, soudní exekutor o této skutečnosti písemně vyrozumí vyrozumí vydražitele. Vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o příklepu bude zasláno na adresu, jež byla uvedena v Přihlášce účasti na dražbě. V případě, že má vydražitel zřízenu datovou schránku, bude vyrozumění o právní moci usnesení o příklepu zasláno do této datové schránky.

Od data právní moci usnesení o příklepu běží vydražiteli lhůta pro doplatek nejvyššího podání (částka, za kterou nemovitost vydražil). Tato lhůta je vždy stanovena v usnesení o příklepu a zpravidla činí 1 měsíc. Na nejvyšší podání se započítává složená jistota.

 

V případě, že vydražitel nezaplatí nejvyšší podání ve stanovené lhůtě a ani v dodatečné lhůtě,  kterou mu určí exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude, v případě neuhrazení zbývající dlužné částky ve stanovené lhůtě, podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražiteli.

 

Přechod vlastnického práva, zápis vlastníka do katatsru nemovitostí

Poté, co usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání, Exekutorský úřad Vyškov o této skutečnosti vyrozumí příslušný katastrální úřad. Na základě tohoto vyrozumění zapíše katastrální úřad nového vlastníka na příslušný list vlastnictví. Katastrální úřad rovněž provede výmaz poznámek „exekuční příkaz prodejem nemovitostí“ nebo „usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí“) vydaných jinými soudními exekutory (event. soudy).

 

Zánik a následný výmaz zástavních práv z listu vlastnictví

Zástavní práva ( soudcovská, exekutorská či zřízená rozhodnutím správního orgánu, smluvní) a případná věcná břemena a nájemní práva váznoucí na vydražených nemovitostech, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají, zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz ust. § 337h občanského soudního řádu). Exekutorský úřad Vyškov o právní moci usnesení o rozvrhu vyrozumí příslušný katastrrální úřad.

 

Rozvrhové jednání

Předmětem rozvrhového jednání je rozdělení výtěžku dražby mezi oprávněného a další přihlášené věřitele. Pravidla rozvrhového jednání stanovuje občanský soudní řád (dle pravidel stanovených občanským soudním řádem).

K rozvrhovému jednání bude  písemně předvolán roněž i vydražitel (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Výsledkem rozvrhového jednání je Usnesení o rozvrhu, které je (mimo jiné) doručováno i vydražiteli.

 

Daň z převodu nemovitostí

Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, vekterém nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace